پروژه های در دست اقدام

پروژهکارفرمامحل اجرامراحل انجامتاریخ
بهسازی محور هرازاداره راه و شهرسازی مازندرانتهرانکنترل مطالعات۱۳۸۷-تاکنون
ابنیه فنی جاده جایگزین هراز در محدوده دریاچه سد هراز به طول ۵/۱۰ کیلومترشرکت آب منطقه ای استان مازندرانجاده هرازمطالعات اول و دوم۱۳۹۳ تاکنون
کنترل ادامه مطالعات بهسازی و نوسازی جاده هراز در محور آمل – تهران به طول ۶۰ کیلومتراداره کل راه و شهرسازی استان مازندرانجاده هراز مطالعات ۱و ۲۱۳۹۲ تاکنون