گواهینامه تائید صلاحیت شرکت

شرکت مهندسین مشاور رمپ دارای گواهینامه تائید صلاحیت خدمات مشاوره از سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح زیر می باشد:

  1. گرید ۲ راهسازی
  2. گرید ۳ حمل و نقل و ترافیک
  3. گرید ۳ فرودگاه